År: 2022

– Vårt index pekar mot dramatiskt ändrade förutsättningar för villaproduktionen, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Bakgrunden till nya tydliga förändringar på bostadsmarknaden är Riksbankens räntehöjningar. I flera regionsstäder, som Norrköping och Eskilstuna, pekar indexet på mycket stora överskott på villor.

Ränteuppgången har lett till att indexet för bostadsrätter stigit, men det pekar fortfarande på balans mellan efterfrågan och utbudet i samtliga tre storstadsregioner.

I regionsstäderna Halmstad, Uppsala och Jönköping indikerar indexet att det nu är ett överskott på nya bostadsrätter i förhållande till efterfrågan.

Indexet som Boije refererar till, kallas för SBAB Booli Housing Market Index. Här mäts hur efterfrågan på nyproducerade bostäder förhåller sig till det aktuella utbudet. Hänsyn tas till boendebetalningarna som andel av hushållens inkomster – sett till bland annat bopriser, räntor, amorteringar och hyror.

I Stockholms län har underskottet på nya villor försvunnit.
– Det är tydligt att den stora ränteuppgången har slagit särskilt hårt mot efterfrågan på småhus, säger Robert Boije.
– Höga priser på insatsfaktorer har dessutom gjort det svårt att justera ner priserna på nya hus i takt med den sjunkande efterfrågan, säger Robert Boije.

För bostadsrätter råder alltjämt balans mellan utbud och efterfrågan i samtliga tre storstadsområden.

Ränteuppgången ser ut att slå allra hårdast mot villor – underskottet har försvunnit i Stockholms län och överskott i flera regionsstäder. Villaindexet stiger i alla tre storstadsområdena och allra brantast i Västra Götalands län som nu för första gången närmar sig ett överskott mätt från indexets startår 2016. Det tidigare underskottet på villor i Stockholms län har försvunnit medan indexet pekar på fortsatt balans mellan efterfrågan och utbudet i Skåne län.

Hyresrätter
Indexet för hyresrätter pekar, liksom föregåendet kvartal, på ett överskott i Skåne- och Västra Götalands län. I Stockholms län råder balans mellan efterfrågan och utbudet, men trenden går mot ett överskott.

Om indexet
Indexet mäter utbudet och priserna av nya bostäder med hänsyn hushållens köpkraft.
1. Ett index inom spannet 0,5–1,5 tolkas som en nyproduktionsmarknad är i balans.
2. Ett index som överstiger 1,5 tolkas som att nyproduktionsvolymen är tydligt större än hushållens efterfrågan.
3. Ett index som understiger 0,5 innebär att utbudet av nya bostäder är tydligt mindre än hushållens efterfrågan. Indexet kan ändras bakåt i tiden i det fall historiska data, bland annat från SCB, ändras.

En halvering har skett jämfört med året innan

Den senaste Byggstartsindikatorn indikerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder kommer att fortsätta falla brant under resten av 2022 och nå drygt45 000 för helåret.

Sorseledörren går nu på offensiven. Tidigare sålde företaget sina ytterdörrar till främst bygghandel och tillverkare av friggebodar. Nu vänder man sig också till fler privata kunder.

– Vår satsning har redan gett utdelning, intresset bland privatkunderna är påtagligt, säger Magnus Nordlund, chef för verksamheten i Sorsele.

Bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar krymper med nästan tio procent under 2023 enligt Byggföretagens nya konjunkturprognos. Skillnaderna mellan olika regioner är dock stora.

Förra året lanserades Bosch Professional Safety Index, en undersökning som tog tempen på säkerhetsmedvetenheten bland hantverkare.

I 2022-års undersökning står det klart att det fortfarande finns mycket arbete kvar att göra på området.Index ligger kvar på 67 – en bra bit under idealet 100 – och bland de tillfrågade uppger fler att det inträffat en arbetsskada med bestående men som följd på deras arbetsplats.

Betonggjutning har hittills inneburit formar i plywood eller kanalplast. Två material som medför höga kostnader, samtidigt som plasten är ett problem för miljömedvetna byggföretag.

Nu kommer wellpapp, som ett helt nytt alternativ. Avsevärt billigare och samtidigt okomplicerat i miljösammanhang. Fullt återvinningsbart och utan skadlig inverkan om något råkar hamna i naturen.

NCC och Svea Solar har inlett ett samarbete för att påskynda utbyggnaden av solenergi och därmed bidra till klimatomställningen. Hittills omfattar samarbetet minst två projekt och ambitionen är att det ska bli många fler. Det första projektet som förväntas färdigställas ligger i Björke utanför Gävle. Solparken blir den största i Norrland.

Bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar krymper med nästan tio procent under 2023 enligt Byggföretagens nya konjunkturprognos. Skillnaderna mellan olika regioner är dock stora.

Moelven levererar ett bra resultat för tredje kvartalet, men varnar för att tiden framöver kommer att vara utmanande. – Marknaden har förändrats, elkostnaderna stiger och det är osäkra tider, säger Moelvens koncernchef Morten Kristiansen.