Uppsala planerar för spårväg

 Nu vänder trenden. I samband med att Sverige fick högertrafik 1967 lades spårvägsnätet ned i Stockholm. Tidigare hade Malmö och Helsingborg spårvagn. Men nu får alltfler svenska städer spårvagn. Lund har numera spårbunden trafik och Uppsala planerar för detta.

  Det finns idag ett beslut om att planera för spårväg i Uppsala. Ett slutgiltigt beslut om vilken tekniklösning Uppsala ska välja kommer att tas 2022
Detaljplanen som möjliggör spårväg sträcker sig från Uppsala centralstation förbi Akademiska sjukhuset där den delar sig i två grenar. En mot Rosendal och Gottsunda och en via Ulleråker och vidare mot Ultuna. Där går linjerna ihop igen och fortsätter över Fyrisån mot Bergsbrunna och sedan till den nya järnvägsstationen Uppsala Södra.
17 kilometer
Spårvägssträckan blir totalt omkring 17 kilometer och får cirka 19 hållplatser. Spännande utveckling, tycker många i Uppsala.
– Nu tar vi nästa steg mot spårväg i södra Uppsala, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande. Redan idag korkas våra gator igen, med spårvägen kan vi minska trängseln och se till så att fler Uppsalabor kan åka kollektivt.
Detaljplanen syftar till att reglera hela gaturummets utbredning och placering i förhållande till befintlig och framtida bebyggelse. Den ska också möjliggöra broar, el-stationer, dagvattendammar och övriga anläggningar som krävs.
I Gottsunda och vid den nya bron över Fyrisån vid Ultuna ingår två olika alternativa sträckningar i samrådet. I Rosendal och i Ulleråker är delar av gatan redan planlagd för spår och ingår därför inte i planområdet. Efter samrådstiden kommer detaljplanen att omarbetas efter inkomna yttranden.
– Nu har vi en plan för var framtidens spårväg i Uppsala ska gå, säger Ylva Stadell (S), plan- och byggnadsnämndens ordförande. Men innan vi landar i ett slutgiltigt förslag, hoppas jag att många Uppsalabor tar del av planerna och tycker till,
– När vi utvecklar Uppsala ska cykel-, gång- och kollektivtrafik vara det självklara valet vid resor. Modern spårväg till södra Uppsala kommer ge ett snabbt och effektivt resande och förenkla vardagen för många Uppsalabor, säger Rickard Malmström (MP), kommunalråd.
Uppsala kommun, Region Uppsala och staten har ingått ett avtal – det så kallade Uppsalapaketet. En långsiktig satsning som handlar om utbyggnad av två nya järnvägsspår, ny järnvägsstation söder om Bergsbrunna, utbyggnad av stadsdelar och en satsning på hållbar och kapacitetsstark kollektivtrafik.

 

 

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2021-04-06 20:56:05

Senaste nummer

Din röst är viktig