Skifferfasad innebär god ljudmiljö

Puls, liv, rörelse, kulturutbud och dynamik – många är fördelarna som lyfts fram med storstäder. En av baksidorna är bullret som trafik och folkliv för med sig. Bilvägar som går genom tättbebyggda områden, innergårdar med lekplatser, restauranger och uteserveringar är några av de saker som lyfts fram som källor. En fasadyta med struktur, som takskifferplattor med naturyta, hjälper till att bryta av ljudvågorna och ljudet avklingar snabbare.

En arkitektonisk trend har under många år varit släta ytor. Puts eller skivmaterial av till exempel fibercement, glasfasader och inglasade balkonger. De släta ytorna gör att ljudvågorna kan studsa i princip oförändrat och det skapar bullernivåer som kan uppfattas som obehagliga, stressande och, om det är riktigt höga, orsaka hörselbesvär.

- Jag har arbetat med akustiktak i inomhusmiljö i många år, och det finns stor kunskap och intresse av att skapa bra miljöer där. Utomhusmiljön har fallit i glömska på många sätt, menar Petra Wantzin på Nordskiffer.

Vad är buller?

De vanligaste bullerkällorna är trafik, främst vägtrafik, industrier, byggarbetsplatser, restauranger och nattklubbar. Europeiska miljöbyrån definierar buller så här:

”hörbart ljud som skapar störning och/eller påverkar hälsan negativt”

Definitionen av buller är alltså beroende på person, plats, situation och varaktighet. Påverkan på hälsan kan yttra sig i huvudvärk, trötthet, magbesvär, nedstämdhet men också en ökad risk för sömnstörning, hörselskador, höjt blodtryck, talmaskering och försämrad inlärning.

- Buller är direkt skadligt och det är viktigt att ta på allvar, säger Petra. Vi bygger tätt och tar gröna områden i anspråk för nya hus, vilket gör att de lugna miljöerna minskar och risken för buller i hemmamiljöerna ökar. 

Skapa god ljudmiljö med skifferfasad

Som fastighetsägare kan du komma tillrätta med till exempel en bullrig innergård med relativt enkla medel. Ett alternativ är att klä vissa av fasadytorna med ett material med struktur. Om du har två släta fasadytor mittemot varandra räcker det vanligtvis med att klä den ena sidan, eller endast delar av den ena fasadytan.

- Skiffrets naturliga struktur bryter av ljudet och tack vare att takskifferplattorna på fasad monteras med ett överlapp i ovankant uppstår en lätt vinkel uppåt. Detta hjälper ljudet att brytas upp och snabbare avklinga, avslutar Petra.

Nordskiffer är ledande återförsäljare av skiffer i Skandinavien. De största kundgrupperna är arkitekter, byggföretag och fastighetsbolag. Med noga utvalda leverantörer i Norden, Spanien, England och USA garanterar Nordskiffer alltid hög kvalitet och arbetar aktivt med social hållbarhet i alla led. De vanligaste användningsområdena för skiffer är tak, fasad och golv. Nordskiffer är medlem i Sveriges Stenindustriförbund och arbetar med fokus på miljö, etik och kvalitet i stenbranschen. Nordskiffer ingår i S:t Eriks-koncernen

E-mail:sgr@vtf.se
Publicerad 2021-06-03 11:31:59

Senaste nummer

Din röst är viktig