100 000 tillbaka efter avbrutet husbygge

När paret avbeställde husbygget efter förseningar och strul fick de en räkning på 187 500 kronor, en procent av de totala arbetskostaderna. Nu prutar Allmänna reklamationsnämnden ner den med över 100 000 kronor eftersom kostnaderna inte specificerats.

Paret som bor i Stockholm tecknade den 17 maj förra året ett entreprenadkontrakt (ABS 09) med Intressanta Hus Sverige AB avseende en nybyggnation till ett pris om 3 750 000 kronor. I kontraktet fastställdes det en betalningsplan enligt vilken ett belopp om 187 500 kronor skulle betalas vid kontraktets tecknande och 187 500 kronor vid färdiga handlingar för samråd.

Den 8 oktober 2017 avbeställde de tjänsten på grund av, enligt kunderna själva, ständiga förseningar samt missförstånd och oenigheter med företaget.

Parterna kom då överens om att företaget skulle få ersättning för nedlagda kostnader med anledning av entreprenaden. De efterfrågade därför underlag för företagets nedlagda kostnader. Företaget skickade efter påstötningar ett underlag på 164 729 kronor utan verifikation.

Fyra kostnadsposter

Efter ytterligare mailkorrespondens presenterade företaget ett vagt material som angav fyra huvudaktiviteter som var kostnadsbärare. Dessa var arkitekt-, konstruktions- och säljkostnader samt kontors- och administrationskostnader. De anser att företagets redovisning av kostnaderna är för bristfällig för att möjliggöra en skälig bedömning av nedlagda kostnader.

De anser därför att företagets kostnader inte kunde ha uppgått till mer än 80 000 kr.

Företaget anser sig inte vara skyldigt att lämna ut någon information från företagets bokföring i form av verifikat eller liknande och har enligt konsumenttjänstlagen rätt till ersättning för kostnaderna i form av projektering, planering och övriga förberedande arbeten.

Skäligt belopp

Allmänna reklamationsnämnden konstaterar  att konsumenten i sådana här fall ska betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt.

Nämnden noteraratt beloppet som paret betalat vid konstraktstecknandet inte avsåg något specifikt arbetsmoment utan enligt betalningsplanen utgjorde en procent av det totala priset för entreprenaden. Det finns alltså ingen koppling mellan det betalda beloppet och arbetet som företaget utförde. Det aktuella beloppet kan därmed inte anses utgöra fast pris för de förberedande åtgärderna.

Bevisbördan på företaget

Bedömningen när det gäller ersättningens storlek ska därför göras enligt en skälighetsbedömning . Det är företaget som har bevisbördan för att omständigheterna sammantagna är sådana att det begärda priset om 187 500 kronor är skäligt

Nämnden anser att företagets redogörelse inte utgör ett tillräckligt underlag för att bedöma huruvida det var befogat att lägga ned det antal timmar som företaget kräver betalning för. Med hänsyn till detta och i brist på någon annan utredning till stöd för företagets påståenden därom anser nämnden att företaget inte lyckats bevisa att företaget har rätt till någon ersättning utöver det medgivna beloppet om 80 000 kronor. Företaget ska därmed rekommenderas att till makarna betala tillbaka 107 500 kronor.

E-mail:
Publicerad 2018-06-09 06:30:08

Senaste nummer

Din röst är viktig