Anmälningstid till ARN dubblas

Nya regler från årsskiftet ger Allmänna reklamationsnämnden ARN rätt att inte bara fatta beslut utan också medla i tvister mellan konsumenter och exempelvis byggfirmor.  Dessutom får konsumenten dubbelt så långt tid på sig att anmäla ärenden. Nytt är också att du som företagare i fortsättningen tvingas informera konsumenten om möjligheten att vända sig till ARN.

I stället för sex månader har konsumenter i och med de nya lagreglerna från och med årsskiftet ett år mot tidigare sex månader på sig att anmäla ett företag till ARN vars beslut ges i form av rekommendationer men som de flesta företag följer.  Tidigare har inte företag behövt informera kunden om möjligheten att vända sig till ARN i samband med en reklamation men nu blir det ett nödvändigt. Om företaget motsätter sig ett krav från konsumenten måste denne informeras om möjligheten att gå till ARN. Görs inte det kan företaget drabbas av så kallade marknadsrättsliga sanktioner.

I den förordning som styr ARN:s verksamhet och som regeringen nu uppdaterat har regeringen fört in förlikning som ett helt nytt instrument. ARN ska alltså agera medlare i konflikter mellan exempelvis en byggfirma och en kund. Det stadgas att "Myndigheten ska verka för att parterna kommer överens om det inte bedöms som olämpligt".

Här är de viktigaste förändringarna:

•ARN kommer att pröva fler typer av varor och tjänster, till exempel värmepumpar och lotterier.

•Värdegränsen har sänkts för tvister som rör elektronik från 1 000 kronor till 500 kronor. Värdegränsen för tvister som rör flyg-, tåg-, båt- och busspassagerares rättigheter enligt ett antal EU-förordningar sänks också från 1 000 kr till 500 kr. Övriga värdegränser är oförändrade.

•Konsumenter får längre tid på sig att skicka in en anmälan till ARN – istället för sex månader gäller nu ett år.

•ARN ska i normalfallet avgöra en tvist inom 90 dagar efter det att ärendet är klart för avgörande.

•ARN ska försöka få parterna att nå en överenskommelse (förlikning).

•ARN ska genomföra förtroendeskapande åtgärder i förhållande till näringslivet.

•Branschfinansierade tvistlösningsnämnder kan få pröva konsumenttvister i stället för ARN, men dessa måste först godkännas av Kammarkollegiet. Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd kommer att ansöka om sådant godkännande så snart lagen trätt i kraft.

 

Mikael Kindbom E-mail:
Publicerad 2016-01-24 17:59:54