L

Ersättning för sprickor vid asfaltsläggning

Asfalteringen ledde till nivåskillnader vid brunnlocken som inte funnits tidigare vilket  ökade vibrationerna när motorfordon passerade. Nu har domstolen slagit fast att det var detta som orsakade sprickbildningar angränsande fastigheter.

En bostadsrättsförenings ytterfasader i Kristianstad genomgick en omfattande renovering under sommaren/hösten 2005. I besiktningsprotokollet från 2006 framgick att fasaderna var utan anmärkningar. I genomförandet ingår besiktningar av fasaden. Inga sprickbildningar har noterats för tiden efter besiktningen 2006 och 2011.

Sedan 2011 har emellertid bostadshusen drabbats av ett flertal skador. Det var då provisoriska gatu- och ytbeläggningsarbeten  samt påföljande arbeten med anledning av Kristianstadslänken och Västra Boulevardens upprustning ägde rum.

Sprickbildningarna framträdde 2011 efter det att kommunen under senvåren låtit lägga en ny provisorisk ytbeläggning nära bostadsrättsföreningen fastigheter som förberedelse inför arbetena med Kristianstadslänken. Det rör sig om flera sprickor på fasaderna samt även sprickor mellan innertak och vägg. Föreningen menade att ytbeläggningen och dess nivåskillnader i förhållande till brunnslocken orsakat sprickbildningarna och ville därför ha cirka 400 000 kronor av Kristianstads kommun. Men kommunen vägrade och bestred att  asfalteringsarbetet skulle lett till högre nivåskillnader än tidigare vid de aktuella brunnslocken och förklarade att sättningar och sprickbildningar till är mycket vanliga i den här typen av hus.

Mer sannolikt med föreningens förklaring

Trots att kommunen anlitade experter som stödde deras sak konstaterade mark- och miljödomstolen bostadsrättsföreningen version framstår som klart mer sannolikt än de förklaringar till sprickbildningarna som lämnats av kommunen. Det fick därmed enligt domstolens bedömning anses styrkt att skadorna på kärandens fasad och innerväggar i form av sprickbildningar med övervägande sannolikhet har orsakats genom asfalteringsarbetena som skedde i samband med Kristianstadslänken.

Kommunen överklagade men Mark- och Miljööverdomstolen anser inte att kommunens påstående att brunnslocken var korrekt anlagda är trovärdigt. En professor uttalade sig till stöd för kommunen men ett antal vittnen kunde slå fast det tidsmässiga sambandet mellan vibrationerna och sprickorna. Domstolen gör därför samma bedömning som den första instansen med tillägget: ”Att det inte med säkerhet kan fastställas vilka sprickor som uppkommit under Fas 1 respektive Fas 2 förändrar inte bedömningen i frågan om förekomsten av ett orsakssamband”.

föreningen får 300 000 kronor i ersättning för sprickorna men det blir ingen ersättning för störningarna under den tid arbetena pågick.

 

Mikael Kindbom Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Publicerad fredag, 26 maj 2017 23:28 Uppdaterad fredag, 26 maj 2017 23:30