Priskaos på byggmarknaden

Jag, är ju som många vet, rådgivande och konsulterande jurist för bygg- och byggmaterialhandeln. Då kan ni säkert förstå vad som upptagit min tid från början av året – över sommaren – tills nu. Jo, priserna! 

Det råder fullständigt kaos därute hos er. Både hos er, byggmaterialhandeln och hos tillverkarna. På bara ett halvt år har vi fått uppleva prishöjningar på t.ex. virke med 40 – 50 procent.

Mycket av importvarorna och framför allt komponenter som importeras är det prishöjningar på. Prishöjningar gäller även på inneliggande beställningar och avtal med fasta avtalade priser och annars. Gäller inte avtalsrätten längre kan man undra?

I avtalen med konsumenter tecknar man normalt Hantverkarformuläret 17 med allmänna bestämmelser eller ABS 18, även det med allmänna bestämmelser. I båda fallen framhärdas vikten av ett fast avtalat pris enligt Konsumenttjänstlagen (KtjL) § 36 ”Om inte priset följer av avtalet, skall konsumenten betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt.

Har näringsidkaren lämnat en ungefärlig prisuppgift får det uppgivna priset dock inte överskridas med mer än 15 procent, såvida inte någon annan prisgräns har avtalats eller näringsidkaren har rätt till prisavdrag.

Vid småhusentreprenader, då man bör avtala enligt ABS 18 avtalet, gäller ännu strängare lagstiftning enligt 51 § (KtjL) ”Småhusentreprenader gäller vad konsumenten påstår har avtalats om 1 arbetets omfattning, 2 priset eller grunderna för hur priset bestämt, tiden för betalning och 4 tiden för arbetets avslutande.

Alltså man skall gå efter vad konsumenten påstår att man avtalat om.

Force majeure eller ej?

Man kan då undra över hur dessa avtal står sig i coronatider där alla priser förklaras som en konsekvens därav som ”råttan på repet” från den ena till den andra och genomsyrar priserna genom hela branschen. Är coronapandemin en force majeure eller ej? Gäller den till synes hårda lagstiftningen mot fasta priser eller priser mot löpande räkning fortfarande?

Det finns en klausul i avtalslagen som kan vara tillämplig, även i konsumentärenden och det är 36 § avtalslagen (AvtL). Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med  oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende.

Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till behovet av skydd för den som i egenskap av konsument intager en underlägsen ställning i avtalsförhållandet.

Är prishöjningar baserat på coronapandemin och de effekter vi har av myndigheternas beslut för att stoppa spridningen, ja då är det force majeure och man skulle ha rätt till prisjusteringar även om det inte finns force majeure bestämmelser i Hantverkarformuläret 17 eller ABS 18 avtalet. Man får hitta stöd för sådant i 36 § (AvtL) men med hänsyn till konsumentens egna intressen.

Bankerna stramade upp

Nu förefaller det mig som att det inte går att alls avtala om fasta priser längre och tro på att de verkligen håller hela vägen till slutkunden som skall betala för alla prishöjningar. Innan coronapandemin hade vi väldigt svårt för prissättningar i branschen och villor som beräknads kosta kanske en miljon att bygg, gick på 1,4 – 1.7 att bygga.  Man såg knappast ett villabygge som stannade vid beräknad byggkostnad. Det var allvarligt i sig efter att bankerna stramade upp lånevillkoren.

Det var inte lika lätt längre att springa tillbaka till banken och låna 400 till 700 tusen kronor för räkningar man fått i slutet av bygget som inte fanns med i låneberäkningarna.

Nu är det anmärkningsvärt att den genomsnittliga villaägaren har sett ett sparande i prisuppgången för sin villa med 40 000 kronor per månad de sista åren (SDS artikel). Många har bott gratis och fått pengar över när huset en gång säljs och pengarna skall realiseras. Det är inte många villaägare som har inkomster netto på 40 000 kronor i månaden ens.

Ökat kraftigt

Priserna för småhus har ökat kraftigt på ett sätt vi inte sett på länge. Det gäller hela Sverige i stort sett och även där menar man att det har med coronaeffekter att göra. Sett till hela situationen kan jag bara se prishöjningar både på gott och ont i hela branschen och kanske vi inte bör ”gnälla” för mycket.

Sten Folkesson, rådgivande jurist för bygg & bygghandel.

 

TIPSRUTA:

  1. Lämna bara fast pris som du själv råder över.
  2. Lämna inte fast pris på material.
  3. Godkänn inte prishöjningar på fast avtalade priser förrän du vet varför och kan förklara för din kund.
  4. Kontrollera alla offerter med fasta priser om det finns force majeure klausul.
  5. Skriv in en force majeure-klausul för Corona i dina nya avtal.
Publicerad 2021-08-25 21:59:00

Senaste nummer

Lås och Beslag

Din röst är viktig