Risk missa betalning vid upprepade uppdrag

Visste du att en kund som håller inne betalningen för ett byggprojekt kan fortsätta vägra betala också i ett nytt projekt med samma byggnadsfirma? Två entreprenadjurister varnar nu småföretagare för att gå in i nya avtal innan det gamla är slutreglerat. Det är i den juridiska nätsajten Dagens Juridik som Vanja Eriksson, biträdande jurist och advokaten och delägaren Johan Wingmark på Andersson Gustafsson Advokatbyrå tar till orda om en fallgrop i AB 04 och ABT 06. Det är ”en till synes ganska oskyldig bestämmelse” om beställarens innehållanderätt. Bestämmelsen kan dock få stora konsekvenser för den entreprenör som väljer att ingå ett nytt avtal med beställaren trots pågående tvist angående ett tidigare projekt.

 

I 6 kap. 16 § AB 04/ABT 06 stadgas att beställaren under entreprenadtiden och efter godkänd slutbesiktning får innehålla skäligt belopp för en fordran om han eller hon skriftligen redovisar skälet för detta. Om det klaras upp är beställaren skyldig att utan dröjsmål betala.

De nämnda juristerna företrädde för ett tag sedan en entreprenör som ingått två avtal med en stor beställare. Meningsskiljaktigheter hade uppstått kring ett felpåstående från beställaren avseende det första projektet; beställaren höll därför inne ett mindre belopp, vilket återstod att reglera av entreprenadsumman.

Lät saken bero

Entreprenören lät saken bero och parterna ingick ett halvår senare ett nytt avtal om ett annat projekt. När entreprenörens fakturor förföll hävdade beställaren att han inte tänkte betala någonting av kontraktssumman i det andra projektet med hänvisning till den pågående tvisten mellan parterna avseende det första projektet eftersom den gamla fordran översteg kontraktssumman i det nya projektet. Entreprenören själv stod med inköpt material och löner att betala, utan intäkter som kunde bära kostnaderna.

”Ovanstående scenario är en entreprenörs mardröm. Situationen kan bli särskilt skadlig för mindre aktörer som inte klarar längre perioder av likviditetsbrist” skriver Vanja Eriksson och Johan Wingmark i Dagens Juridik.

Lägg därtill att det inte finns någon bortre tidsgräns för denna fordran förutom preskriptionsfristerna.

Nu tipsar de bägge juristerna om att det går att avtala bort den aktuella bestämmelsen genom att föreskriva annorlunda i kontraktet eller de administrativa föreskrifterna (den s k AF-delen). När ändringen sker i AF-delen måste ändringen för att gälla mellan parterna listas under sammanställningen, kod AFC.111 om AB 04 avtalats och AFD.111 om ABT 06 avtalats, utöver att vara omnämnd under rätt kod i samma dokument.

Kvittning

Vad man emellertid inte får missa, betonar de dock, är att den aktuella bestämmelsen endast reglerar beställarens rätt att innehålla belopp och säger inget om den så kallade kvittningsrätten. En gäldenär kan i vissa fall fullgöra betalning genom att kvitta en skuld. Därmed måste också kvittningsrätten avtalas bort.

Juristerna avslutar med ett tänkbart scenario: ”Om diskussioner redan pågår mellan parterna om ett tidigare projekt och beställaren inte går med på ett sådant avtal då? Då hade vi själva inte skrivit på”.

Mikael Kindbom E-mail:
Publicerad 2016-11-18 14:59:47